Houtkade woon-/werkkavel A, Goes

verkocht

Details

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bouwgrond

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
6.398 m²

Bouwgrond

Bebouwingsmogelijkheid
Bedrijfsruimte
Procentueel
50

Omschrijving

Te koop
In het deelgebied Ketelhaven (in het projectgebied Goese Schans), aan de Houtkade, worden een zestal woon-/werkkavels uitgegeven. Hiervan zijn drie kavels gelegen aan het water (met zicht op nieuwe woonwijk Goese Diep) en drie kavels zijn niet gelegen aan het water. De afmetingen van de kave... lees meer

Te koop
In het deelgebied Ketelhaven (in het projectgebied Goese Schans), aan de Houtkade, worden een zestal woon-/werkkavels uitgegeven. Hiervan zijn drie kavels gelegen aan het water (met zicht op nieuwe woonwijk Goese Diep) en drie kavels zijn niet gelegen aan het water. De afmetingen van de kavels variëren van 868 m² tot 1.222 m². De kavels worden geschoond van opstallen en in fiscale zin in bouwrijpe staat aangeboden. De infrastructuur naar en van de kavels worden door verkoper aangelegd. Voor eigen rekening en risico kan koper een woning en bedrijfsruimte bouwen (na verstrekking van een onherroepelijke Omgevingsvergunning door het bevoegde gezag).

Bereikbaarheid en voorzieningen
Het object is goed bereikbaar gesitueerd direct nabij de rijkswegen A-58 (Vlissingen-Breda) en A-256 (Goes-Zierikzee-Rotterdam). Het openbaar vervoer is goed bereikbaar middels een eigen bus-/en treinverbinding op loop-/ fietsafstand.
Het voorzieningenniveau in de directe omgeving is goed te noemen. In de omgeving bevinden zich onder andere de Hollandse Hoeve, het sportcomplex Omnium, het sportpark Schenge en het stadscentrum van Goes. Ook staat de omgeving bol van de maritieme activiteiten en ambachtelijke vormen van industrie.
De waterkavels liggen aan een insteekhaven van het kanaal van Goes. Via de sluizen van Goese Sas vaar je direct op het Nationaal Park Oosterschelde.

Kadastrale gegevens
De kavels dienen worden voor rekening van koper nog kadastraal te worden ingemeten.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan “Havengebied Goes 1e Herziening” heeft het onderhavige de bestemming “Gemengd-2”, artikel 3. Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-2”, artikel 2. Ook maakt het bestemmingsplan melding van een specifieke gebiedsaanduiding “geluidzone-industrie2”, artikel 2. Bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Meer informatie is terug te vinden in het Beeldkwaliteitsplan Ketelhavengebied dat door de gemeenteraad van Goes is vastgesteld op 20 december 2018. Deze is opgenomen in de bijlagen van deze projectinformatie. Het bestemmingsplan is vastgesteld bij raadsbesluit op 3 mei 2018.

Grondstatus
Eigen grond.

Afmetingen kavels
Kavel A: 1.088 m²
Kavel B: 966 m²
Kavel C: 868 m² *
Kavel D: 1.222 m²
Kavel E: 1.038 m²
Kavel F: 1.217 m²

* Ter plaatse van kavel C is een trafostation gesitueerd. Deze maakt geen onderdeel uit van de te verkopen kavel.

De kavels D tot en met F zijn aan het water gelegen.
Na verificatie door het kadaster worden meer-/minder m² verrekend tegen resp. € 213,02 per m² t.a.v. kavels A tot en met C en € 239,24 per m² t.a.v. kavels D tot en met F. Bij afwijkingen kleiner dan 20 m² vindt geen verrekening op de koopsom plaats.

Voor de ligging van de kavels binnen het plangebied wordt verwezen naar de in de bijlagen opgenomen locatietekening.

Koopsom (prijspeil 2023)
€ 213,02 per m² k.k. exclusief BTW ten aanzien van kavels A tot en met C.
€ 239,24 per m² k.k. exclusief BTW ten aanzien van kavels D tot en met F.

Aangezien er sprake is van een verplichte BTW levering is koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koopsom wordt verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
Koster koper omvat de kosten van het Kadaster, de notaris en eventuele financieringskosten.

Notaris
De koper heeft een vrije notariskeuze.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een tussenrekening van de begeleidend notaris.

Oplevering
In overleg.

Eigendomsoverdracht
Het uitgangspunt is dat de akte van levering uiterlijk binnen 3 maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst wordt verleden bij de notaris.

Bijzonderheden
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Verkoper behoudt zich het recht voor erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen op te nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van het plangebied en/of direct daaraan gerelateerde zaken, dan wel opgelegd worden door de gemeente, brandweer, waterschap en/of andere overheden of instanties.

Uitgangspunt is dat de grond bij verkoop niet zodanig verontreinigd is dat dit een belemmering vormt voor de afgifte van een Omgevingsvergunning voor een te realiseren woon-/bedrijfsruimte.

Het deelgebied Ketelhaven heeft een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-2”. Voor het gebied is een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen door Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed! uitgevoerd. Het concept rapport van 5 februari 2019 is op aanvraag beschikbaar. Afhankelijk van de situatie en de voorgenomen bouwactiviteiten kan een nader archeologisch onderzoek door een voor rekening van koper noodzakelijk zijn.

Het deelgebied Ketelhaven is door en voor rekening van verkoper voldoende onderzocht naar explosieven. Het complete gebied is als onverdacht aangemerkt. Op aanvraag is het aanvullend historisch vooronderzoek en projectgebonden risicoanalyse Conventionele Explosieven, kenmerk RAP018080, datum 21/06/2018 van Adviesbureau Expload beschikbaar.

Kavels A, B en C zijn door en voor rekening van verkoper onderzocht t.a.v. de bodem-/grondwatergesteldheid. Dit betreft rapport ‘Eindrapport verkennend bodemonderzoek Houtkade 22 te Goes (O9 t/m O13, O16) van SMA ref.nr. 231700046 d.d. 22-05-2017, waarin geconcludeerd wordt dat het verkochte geschikt is voor het beoogd gebruik. Voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan om een aanvullend onderzoek gevraagd worden.

Kavels A, B en C zijn door en voor rekening van verkoper onderzocht t.a.v. asbest in de bodem. Dit betreft rapport ‘Verkennend en nader asbestonderzoek Houtkade 22 te Goes’ van Antea group ref. nr. 0412953.60 definitief versie 00 d.d. 13 augustus 2018. Deze kavels zijn niet verdacht t.a.v. het voorkomen van asbest in de grond.

De informatie die is vermeld, heeft als bedoeling op de koper zo goed mogelijk te informeren tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper een onderzoek plicht.

De koper dient een gescheiden rioleringsstelsel op eigen terrein te maken. Indien de koper toegestane verontreinigde stoffen wenst te lozen dan dient de koper voorzieningen daarvoor te treffen voordat er lozing via DWA (vuilwater) kan plaatsvinden. Daarnaast moet deze activiteit passen binnen de Omgevingsvergunning.

Het HWA (hemelwater) dient op eigen terrein te worden opgevangen en koper dient hiervoor een aanvraag bij de gemeente in te dienen.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de nutsaansluitingen zoals elektra, gas en water. Dit begint met het aanvragen van de noodzakelijke bouwstroom en bouwwater. Wij adviseren de koper de bouwaansluitingen gelijktijdig met de Omgevingsvergunning aan te vragen.

Voor het verkrijgen van een inrit op de bestaande of nieuw aan te leggen openbare weg dient de koper een vergunning aan te vragen bij de gemeente Goes. Het is gebruikelijk dat dit onderdeel uitmaakt van de Omgevingsvergunning waarin ook de nieuwe bebouwing wordt geregeld. In de Omgevingsvergunning wordt dan de situering van de inrit vastgelegd.

Initiatiefnemers van bouwplannen dienen zelf een gericht en specifiek sonderingsonderzoek uit te laten voeren naar de draagkracht van de bodem. Dit onderzoek is nodig voor de constructeur om de juiste fundatie van de bebouwing te bepalen.

Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “woon-/werkkavels Ketelhaven” te Goes. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijlagen:
1. Locatietekening met situering woon-/werkkavels Ketelhavengebied.
2. Beeldkwaliteitsplan Ketelhavengebied d.d. 26-10-2018.
3. Kavelpaspoort juni 2020.

Streetview

Locatie

Contact opnemen