Garageboxen Woongoed, Middelburg

Veiling

Details

Overdracht

Vraagprijs
prijs op aanvraag
Status
geveild
Aanvaarding
direct

Bouw

Hoofdbestemming
Overige
Bouwperiode
1960-1970

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
10.919 m²

Garagebox

Oppervlakte
3.840 m²
Bouwlagen
1

Overig

Oppervlakte
3.840 m²
Portefeuille
Ja
Aantal huurders
192

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk

Omschrijving

Algemeen
De online verkoop vindt plaats op maandag 2 december 2019. Vanaf 9.00 uur start de veiling, uitsluitend via de website:
www.bog-auctions.com/auction/index/42913 ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Nysingh Notarissen als platformnotaris en ten overstaan van één van de ... lees meer

Algemeen
De online verkoop vindt plaats op maandag 2 december 2019. Vanaf 9.00 uur start de veiling, uitsluitend via de website:
www.bog-auctions.com/auction/index/42913 ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Nysingh Notarissen als platformnotaris en ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan De Zeeuwse Alliantie als projectnotaris.
De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden met internetbieden 2013 (AVVI2013) en de voorwaarden en bepalingen voor vrijwillige online veiling van 240 garageboxen in de Magistraatwijk te Middelburg, welke zijn gepubliceerd op www.bog-auctions.com en zijn op te vragen bij mevrouw H. Visser van De Zeeuwse Alliantie Notarissen per e-mail: Visser@dezeeuwsealliantie.nl.

Voor zover niet strijdig met voornoemde Algemene Voorwaarden met internetbieden 2013 en de voorwaarden en bepalingen voor vrijwillige online veiling van 240 garageboxen in de Magistraatwijk te Middelburg zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van De Zeeuwse Alliantie Notarissen en de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers, welke zijn op te vragen bij mevrouw H. Visser van De Zeeuwse Alliantie Notarissen per e-mail: Visser@dezeeuwsealliantie.nl of de heer P.S. Nienhuis van Synchro Bedrijfshuisvesting BV per e-mail:p.nienhuis@synchrobedrijfshuisvesting.nl.

De garageboxen worden verkocht namens de woningcorporatie Stichting Woongoed Middelburg te Middelburg.

Belangrijke data
Maandag 2 december 2019, 9.00 uur; openbare veiling van de registergoederen.

Bezichtigen
Bezichtigen kan op afspraak met Synchro Bedrijfshuisvesting BV, 088-796 24 76.

De te verkopen portefeuille omvat 240 grotendeels verhuurde garageboxen gelegen op eigen grond, verdeeld over 17 deelkavels. 48 garageboxen staan op 1 juli 2019 leeg. Voornoemde portefeuille is aangegeven in het overzicht van Stichting Woongoed Middelburg dat is opgenomen in bijlage I. De garageboxen liggen in de woonwijk Magistraatwijk te Middelburg. Het is mogelijk een bieding te doen op het geheel dan wel op één van de 17 deelkavels. De kavels zijn:

Kavel I A: Regentenlaan 58C-58F / Keurhove 66A-66G / Regentenlaan 58A-58B
Kavel I B: Keurhove 42A-42M / Spinhuisweg 65A-65B
Kavel I C: Keurhove 104A-104J
Kavel I D: Keurhove 124A-124M
Kavel II A: Poortershove 18A – 18H
Kavel II B: Poortershove 44A-44P
Kavel II C: Poortershove 72A-72J.
Kavel III A:Radenhove 26A-26M
Kavel III B:Radenhove 66A-66M
Kavel III C:Radenhove 78A-78L
Kavel IV A: J. Lesagestraat 1A-1V
Kavel IV B: Oude Vlissingseweg 93A-93N
Kavel IV C: Statenlaan 234A-234H.
Kavel V A: O. Corbaultstraat 1A-2R
Kavel V B: P.D. van Campenstraat 15A-15R / J. Costenobelstraat 8A-8B.
Kavel VI: Rondeel 20A-20G.
Kavel VII: garages F.G. Alemenanstraat 1-81 (oneven).
Kavel VIII: kavels I tot en met VII.

Opleveringsniveau
De garageboxen worden opgeleverd in de huidige, grotendeels verhuurde staat. Tevens worden alle garageboxen opgeleverd “as is where is”. Elke garage staat aangegeven in het zogenaamde Vhe-bestand (zie bijlage II). De garageboxen zijn allen traditioneel gebouwd en opgetrokken vanuit metselwerk gevels waarin opgenomen een stalen kanteldeur. De platte daken met houten boeiboorden zijn voorzien bitumineuze dakbedekking. De garageboxen hebben een oppervlak vanaf circa 14.0 m² tot circa 18.0 m². De garageboxen zijn niet voorzien van water en elektra. Een recente kostenbepaling gebreken garageboxen d.d. 20-6-2019 door adviserend ingenieursbureau Kojo Engineering is in de bijlage III opgenomen.
Ook de rapportage bouwkundige inventarisatie van Zonneveld Makelaars uit 2016, is in bijlage IVa opgenomen. Stichting Woongoed Middelburg heeft deze bouwkundige inventarisatie medio 2019 geactualiseerd en vertaald in een staat van onderhoud per garageblok. Deze staat van onderhoud van kavels I tot en met VII zijn in de bijlagen opgenomen onder bijlage IVb.
De huurovereenkomst en algemene voorwaarden betreft een eigen model van Stichting Woongoed te Middelburg. Er zijn 5 modellen in omloop. Een voorbeeld van ieder model, inclusief de algemene voorwaarden parkeerplaats, is opgenomen als bijlage V.

Huurgegevens
Het object wordt opgeleverd in de huidige, grotendeels verhuurde staat. Elke garage met de huuropbrengst per garage staat aangegeven in het zogenaamde Vhe-bestand (zie bijlage II). De huurovereenkomst en algemene voorwaarden betreft een eigen model van Stichting Woongoed te Middelburg. Een voorbeeld van die gehanteerde modellen is opgenomen als bijlage V. De gemiddelde netto huur per garagebox is € 70,- per maand.
De netto huurwaarde van de verhuurde garageboxen (192 stuks) bedraagt op jaarbasis circa € 162.300,- (prijspeil 1 julie 2019). De netto huurwaarde van de lege garageboxen (48 stuks) bedraagt op jaarbasis circa € 41.396,- (prijspeil 1 juli 2019).
Op peildatum 31 juli 2019 is er een huurachterstand geconstateerd bij 7 garageboxen ter grootte van een totaalbedrag van € 1.467,-. Let op: alle genoemde huurbedragen zijn inclusief BTW.

Grondstatus
Eigen grond.

Waarborgsom
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de AVVI2013, dient koper een waarborgsom aan de veilingnotaris te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom en wel uiterlijk drie (3) werkdagen na gunning.

Betaling koopsom/kosten
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1.b. van de AVVI2013 dienen de koopsom en de overige in artikel 10 van de AVVI2013 bedoelde kosten en lasten uiterlijk 3 weken na de gunning te worden voldaan.

WOZ waarde
De gemiddelde WOZ-waarde is € 16.000,- (WOZ waarde peildatum 1 januari 2018).

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de in de bijlage VI opgenomen eigendomsakte(n).

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat de te verkopen garageboxen tot de datum van eigendomsoverdracht worden verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting/btw
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd. De genoemde huren in het vhe bestand zijn inclusief BTW.

Milieu
In bijlage VIII is het asbestonderzoek, uitgevoerd door RPS Advies- en ingenieursbureau BV, van 29 april 2019 opgenomen. Uit de resultaten van het uitgevoerde asbestonderzoek bleek, dat er geen asbesthoudende-/verdachte toepassingen zijn aangetroffen.
In bijlage IX is een verkennend bodemonderzoek, uitgevoerd door ABO-Milieuconsult BV, van 13 juni 2019 opgenomen. De aangetoonde lichte verontreinigingen in de grond zijn dermate gering dat aanvullend bodemonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de voorgenomen grondtransactie.
Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan besluit bodemkwaliteit.

As is where is
Stichting Woongoed Middelburg geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van de garageboxen. Koper zal Stichting Woongoed Middelburg dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken die hij of derden ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de verkoopinformatie de rapporten van Kojo Engineering d.d. 20-6-2019, Zonneveld Makelaars (uit 2016), Staat van onderhoud Stichting Woongoed Middelburg (uit 2019), RPS Advies- en ingenieursbureau BV (29-04-2019), ABO-milieuconsult (13-6-2019) ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze rapporten komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan Stichting Woongoed Middelburg nimmer daarop aanspreken.

Algemeen
Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit document nauwkeurig is gecontroleerd, kan Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen verantwoordelijkheid nemen van enige geleden schade of verlies als gevolg van welke onjuiste gegevens dan ook weergegeven in dit document.
Nadere inlichtingen over de procedure en voorwaarden worden verstrekt via www.bog-auctions.com/auction/index/42913.

Bijlagen
Onderstaande bijlagen zijn beschikbaar voor inzage via de dataroom op de website: www.synchrobedrijfshuisvesting.nl/login. Voordat toegang wordt verstrekt dient eerst een geheimhoudingsverklaring te worden ondertekend. De verkoper is gerechtigd om toegang tot de dataroom te onthouden.

Bijlage I: portefeuille overzicht te verkopen garageboxen (draaitabel huur/leegstand/WOZ)
Bijlage II: Vhe-bestand (verhuureenheden bestand), 1-7-2019
Bijlage III: kostenbepaling gebreken garageboxen Kojo Engineering, 20-6-2019
Bijlage IVa: bouwkundige inventarisatie Zonneveld Makelaars, uit 2016
Bijlage IVb: staat van onderhoud Stichting Woongoed Middelburg, uit 2019
Bijlage V: model huurovereenkomsten Stichting Woongoed te Middelburg (5) inclusief de algemene voorwaarden parkeerplaats
Bijlage VI: titels van aankomst
Bijlage VII: kadastrale informatie
Bijlage VIII: asbestonderzoek RPS Advies- en ingenieursbureau BV, 29-4-2019
Bijlage IX: indicatief bodemonderzoek, ABO-Milieuconsult BV, 13-6-2019
Bijlage X: algemene voorwaarden met internetbieden 2013 (AVVI2013) en de voorwaarden en bepalingen voor vrijwillige online veiling van 240 garageboxen in de Magistraatwijk te Middelburg
Bijlage XI: akte van koop en levering
Bijlage XII: kostenoverzicht
Bijlage XIII algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers
Bijlage XIV algemene voorwaarden De Zeeuwse Alliantie Notarissen
Bijlage XV algemene voorwaarden Enduris en situatietekening.

Locatie

Contact opnemen