Stelleweg 6, Heinkenszand

prijs op aanvraag

Details

Overdracht

Vraagprijs
prijs op aanvraag
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte
Bouwperiode
1906-1930

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
26.157 m²

Bedrijfshal

Oppervlakte
1.138m²

Buitenruimte

Ligging
Landelijk gebied

Omschrijving

Verkoop bij inschrijving
Stelledijk 40-42 te ’s-Heer Arendskerke: woonboerderij met aangebouwde stal waarin een aparte wooneenheid is gerealiseerd, een losstaande garage en een losstaande schuur (Stelledijk 40) + een bijgebouw betreffende een voormalige schuur waarin woonvoorzieningen zijn aangebr... lees meer

Verkoop bij inschrijving
Stelledijk 40-42 te ’s-Heer Arendskerke: woonboerderij met aangebouwde stal waarin een aparte wooneenheid is gerealiseerd, een losstaande garage en een losstaande schuur (Stelledijk 40) + een bijgebouw betreffende een voormalige schuur waarin woonvoorzieningen zijn aangebracht (Stelledijk 42) op een perceel van 10.540 m².

Stelleweg 6 te Heinkenszand: rijksmonumentale woonboerderij, grote schuur en een zogenaamde “bakkeet”, waarin een kleine wooneenheid is gerealiseerd. De opstallen zijn gelegen op een perceel met een oppervlakte van 26.157 m².

Introductie
Namens de eigenaar, de Provincie Zeeland, heeft Synchro de opdracht gekregen om beide objecten te verkopen in de huidige staat. De Provincie Zeeland heeft vanwege de aanleg van nieuwe aansluitingen van de N-62 (Sloeweg) met de rijksweg A-58 gronden behorende tot de voornoemde objecten aangekocht. Aangezien de aanleg van deze wegen inmiddels is afgerond kunnen de voormalige boerderijen met onder- en resterende oppervlakten omliggende grond weer worden verkocht. Beide objecten zullen vrij van huur en gebruik worden opgeleverd. De verkoop zal plaats vinden via een openbare onderhandse inschrijving. Gegadigden zijn gehouden, naast een bieding, een plan/voornemen/idee over het door hen voorgenomen gebruik in te dienen. Deze zullen worden beoordeeld door de Provincie Zeeland en de gemeente Borsele respectievelijk Goes. De hoogte van de bieding is aldus niet enkel leidend voor een eventuele gunning door verkoper. Alle voorwaarden van deze inschrijving komen verderop aan bod en kunt u terug vinden in de speciaal voor deze objecten ingerichte digitale dataroom.

Objectgegevens
De opstallen Stelleweg 6 zijn omstreeks 1906 en 1907 gebouwd.

De gebruiksoppervlakten zijn per bouwlaag en functie*:

Stelleweg 6:
-1: kelderruimte: 12,0 m²
Begane grond:
Wonen: 99,40 m²
Serre: 21,90 m²
“Bakkeet”: 123,60 m²
Schuur: 421,0 m²

1e verdieping:
Wonen: 73,80 m²
Opslag: 368,10 m²

2e verdieping:
Zolder/vliering: 18,10 m².

* het feitelijke gebruik hoeft niet te betekenen dat dit correspondeert met de vigerende bestemming conform het bestemmingsplan.

Een NEN2580 meetrapport per object is opgenomen in de dataroom.

Kadaster
Stelleweg 6:
Gemeente: Borsele
Sectie: Z
Nummer: 1468 en 1471
Grootte: 7.907 m² (voorlopig) respectievelijk 18.250 m² (voorlopig).

De definitieve inmeting volgt nog.

De kadastrale informatie is opgenomen in de dataroom.

Grondstatus
Eigen grond.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de in de dataroom opgenomen akten van levering.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening.

Het eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Stelleweg 6 is opgenomen in de dataroom. Aan de noordzijde van de losstaande woning Stelleweg 6 is een met zand afgevulde voormalige ondergrondse HBO/dieselolie-tank aanwezig.

Asbest
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de onroerende zaken met asbest komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening.

De asbestinventarisatie type A conform SC-540 Stelleweg 6 is opgenomen in de dataroom.

Bouwkundige staat
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bouwkundige toestand van het verkochte. Bouwkundige gebreken komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening.

De bouwkundige keuring van de opstal Stelleweg 6 is opgenomen in de dataroom.

Oplevering
De objecten, de percelen worden expliciet verkocht en opgeleverd in de huidige staat “as is where is”, doch vrij van huur, leeg, ontruimd en bezemschoon.

Energielabel
De opstal Stelleweg 6 heeft een energielabel G en heeft een geldigheid tot 5 november 2029.

Rijksmonument Stelleweg 6
Dit opstal is bekend onder monumentnummer 9993 in het Rijksmonumentenregister. De inschrijving is opgenomen in de dataroom. Ook de bouwhistorische opname en archeologisch bureauonderzoeksrapport zijn opgenomen in de dataroom.

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Stelleweg 6
Het woonhuis ligt boven de saneringsdrempel van 65 decibel. Het berekende geluidsniveau buitenzijde woning is 68 decibel (zie geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg). Op basis van de berekeningen stelt Rijkswaterstaat voor om een woning gevelisolatieonderzoek uit te voeren. De huidige eigenaar zal hieromtrent toestemming verlenen. In november 2019 verschijnt de officiële publicatie van het ontwerp geluidsaneringsplan waar de woning onder valt. Dan start ook de formele inspraakprocedure. De beoogde geluidswerende maatregelen worden op kosten van Rijkswaterstaat uitgevoerd (wanneer er door achterstallig onderhoud of gebreken extra werkzaamheden nodig zijn voor het aanbrengen van de geluidwerende voorzieningen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de woningeigenaar, als deze de isolatie wil laten aanbrengen).

Niet eigen gebruik
Verkoper heeft het verkochte niet zelf feitelijk gebruikt en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

Bestemmingsplan
Stelleweg 6: “wonen”.
Vigerend bestemmingsplan: Verdubbeling Sloeweg 2011 vastgesteld door de gemeenteraad van Borsele op 20 december 2013.
T.a.v. de Stelleweg 6 te Heinkenszand zijn de gemeente Borsele en de Provincie Zeeland eventueel bereid een ander gebruik, ten gevolge waarvan een bestemmingswijziging noodzakelijk is, in overweging te nemen. Een eventuele bezwaarprocedure is voor rekening en risico van koper.

Zakelijke lasten 2019 (peiljaar 2018)
Stelleweg 6:
WOZ: € 473,94
Waterschap: € 217,91.

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat de opstallen tot de datum van eigendomsoverdracht worden verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting / BTW
Ter zake van de levering van de onroerende zaken is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (2% t.a.v. woningen en aanhorigheden zoals tuin, garage en schuur) verschuldigd.

Onderzoek plicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend te zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bezichtigingen
U kunt het object bezichtigen op de volgende momenten van 13.30 uur tot 16.00 uur:
19 februari 2020
26 februari 2020
11 maart 2020
18 maart 2020
9 april 2020.

Inschrijvingstermijn
De inschrijving sluit op vrijdag 5 juni 2020, 17.00 uur. Uitsluitend schriftelijke plannen/voornemens/ ideeën met de daarbij behorende bieding(-en) uitsluitend ingediend bij De Zeeuwse Alliantie Notarissen, gevestigd te Middelburg en Goes, kunnen in behandeling worden genomen.
De Provincie Zeeland en de gemeente Borsele respectievelijk Goes zullen de inzendingen en de hoogte van de bieding(-en) beoordelen. Tevens dient de gegadigde koper, voordat verkoper tot gunning overgaat, op eerste verzoek van verkoper een VOG verklaring te overhandigen aan de notaris. Daarnaast zal verkoper in het kader van de Wet Bibob een onderzoek doen naar de achtergronden van de gegadigde koper. De gegadigde koper verklaart hieraan volledige medewerking te verlenen.

Biedingen welke niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden
De inschrijvingsvoorwaarden zijn opgesteld door de Zeeuwse Alliantie Notarissen en zijn terug te vinden in onze dataroom. Bieden kan met of zonder financieringsvoorbehoud.

Gunning
Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van gunning voor of kan de verkoop staken / beëindigen zonder dat er sprake kan is van een (schade-/onkosten) vergoeding naar koper toe.

Zekerheidsstelling
De bieder aan wie is gegund, dient binnen vier (4) dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan tien procent (10%) van het door hem uitgebrachte bod.

Richtprijs
Er wordt geen richtprijs verstrekt.

Documenten objecten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden. De toegang tot de dataroom wordt uitsluitend verstrekt na contact met ons kantoor en vindt enkel plaats na toestemming van de verkoper.

Disclaimer
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard,noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Brochures

Locatie

Contact opnemen