Slabbecoornweg 66, Tholen

nader overeen te komen

Details

Overdracht

Vraagprijs
prijs op aanvraag
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte
Bouwjaar
1993

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
2.495 m²

Bedrijfshal

Oppervlakte
844m²
Vrije hoogte
832
Voorzieningen
Overheaddeuren, krachtstroom, toilet en pantry

Kantoorruimte

Oppervlakte
376m²
Bouwlagen
2
Opleverings voorzieningen
Inbouwarmaturen en te openen ramen

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Omschrijving

Algemeen
De veiling op donderdag 7 mei 2020 is als gevolg van de coronacrisis opgeschort. Meer informatie over een eventuele nieuwe veilingdatum volgt zo spoedig mogelijk.

Het blijft wel mogelijk een onderhands bod uit te brengen bij Synchro Bedrijfshuisvesting BV.

Bezichtigen
Bezichtigen kan o... lees meer

Algemeen
De veiling op donderdag 7 mei 2020 is als gevolg van de coronacrisis opgeschort. Meer informatie over een eventuele nieuwe veilingdatum volgt zo spoedig mogelijk.

Het blijft wel mogelijk een onderhands bod uit te brengen bij Synchro Bedrijfshuisvesting BV.

Bezichtigen
Bezichtigen kan op afspraak met Synchro Bedrijfshuisvesting BV, 088-796 24 76.

Het te verkopen registergoed is gebouwd in 1993 en er heeft in 2012 en 2015 een uitbreiding plaatsgevonden. Het bedrijfsobject is gelegen op eigen grond en bestaat uit twee bouwlagen. Op de begane grond bevinden zich een productiehal, 7 koelcellen, 1 vriescel, transportsluis, kantoorruimten, keuken, kantineruimte, kleed-/toiletruimte en 2 portalen. Op de verdieping bevinden zich diverse kantoor-/kantineruimte en opslagruimten. De opstallen zijn thans in gebruik bij Vishandel Schot echter de opstallen zijn ook geschikt voor overige voedselverwerkende bedrijven. De ruimten voldoen immers aan de HACCP normen. Rondom de opstallen is er een ruim buitenterrein aanwezig voor parkeren, manoeuvreren en buitenopslag. Het bebouwd oppervlak heeft een afmeting van 1.220 m² VVO en de perceelgrootte is 2.495 m².

Opleveringsniveau
Voorzieningen -onder meer-:
- Staalconstructie;
- Vrije hoogte deels circa 5.42 meter en deels 8.32 meter t.p.v. de nieuwbouw vriescel;
- Geïsoleerde stalen gevelbekleding, deels koelcelpanelengevelbekleding en deels glasvliesgevel t.p.v. de kantoorruimte;
- Wanden en dakplaten deels voorzien van foodsafecoating (ter plaatse van de
verwerkingsruimte);
- Aluminium kozijnen met isolerende beglazing;
- Kunststof kozijnen met isolerende beglazing in de achtergevel en zijgevel links;
- Platte geïsoleerde stalen daken met bitumineuze dakbedekking en deels voorzien van grindbelasting;
- Lessenaarsdak bedekt met een gecoate damwanddakplaat.
- Centrale verwarming, deels middels radiatoren en deels middels vloerverwarming.
- Geïsoleerde betonnen vloeren deels voorzien van vloerverwarming en vloerafwerking en deels voorzien van een 2 componenten foodsafe vloer met vloergoten (ter plaatse van de
verwerkingsruimte);
- 1 vriescel temperatuur tot -20 graden;
- 7 koelcellen** afzonderlijk in temperatuur in te stellen tot 0 graden;
- Type koelmiddel R 507, R 407-F en R 401-A*
- Elektrisch bedienbare geïsoleerde overheaddeur (3,80 meter x 4.50 meter, bxh);
- Handmatige bedienbare geïsoleerde overheaddeur (4.00 meter x 2.80 meter, bxh);
- Diverse geïsoleerde schuifdeuren in buitengevels;
- Volledig ingerichte meterkast;
- Krachtstroomvoorzieningen (3x 200 Ampere);
- Separate personeelsingang;
- Brandblusvoorzieningen met rookmelders;
- Vluchtwegaanduidingen;
- Verlaagde systeemplafonds met inbouwverlichtingsarmaturen;
- Deels airconditioning (kantoor);
- Automatische interne deuren;
- Verdiepingen bereikbaar via trappen;
- Buitengevellampen;
- Alarminstallatie en camerabewaking;
- Volledig omheind met luxe hekwerken en een via telefoon bedienbaar elektrische rolpoort;
- Bestrating is uitgevoerd in betonklinkers en Stelconplaten.

*Een verslag van de laatste controles van de installaties is opgenomen in de dataroom.

** Cel leveranciers met nachtslot, verse vis cel, cel orderopslag voor vertrek bestellingen, schaal-en schelpdierencel, droge koeling voor garnalen, gereed product cel en kreeftencel.

De inventaris (waaronder stellingen, rekken en meubilair), procesgebonden installaties (machines, overige apparatuur t.b.v. de visverwerking/opslag etc.), de koelcontainers op het buitenterrein blijven eigendom van de verkoper en zijn niet inbegrepen in de verkoop. Alle zogenaamde gebouw gebonden installaties waaronder CV ketel(s), koelinstallaties koelcellen en vriescel, airconditioning kantoor, alarminstallatie etc. zijn wel in de verkoop begrepen.

De bouwkundige keuring is uitgevoerd op 3 december 2019 door Bouwwinkel Zeeland Adviseurs & Architecten (rapport d.d. 12 december 2019). Deze bouwkundige keuring is als bijlage opgenomen in de dataroom.

Bestemming
Het object ligt in het bestemmingsplan ‘Slabbecoornpolder-Welgelegen’. Hierin heeft het object de bestemming “Bedrijventerrein”, tot en met categorie 3.2. Voor de mogelijkheden omtrent het gebruik wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften. Deze gegevens zijn in de dataroom opgenomen.

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de Raad van de gemeente Tholen
in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2010.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Tholen
Sectie: S
Nummer: 92 en 93
Grootte: 235 m² resp. 2.260 m².

Grondstatus
Eigen grond.

Bouwjaar
1993 en daarna heeft in 2012 en 2015 uitbreiding plaatsgevonden.

Afmetingen VVO
Kantoor-/werkruimte begane grond 158 m²
Bedrijfsruimte begane grond 718 m²

Kantoor-/kantineruimte verdieping 218 m²
Opslagruimte verdieping 126 m²

Totaal 1.220 m².

Er is een NEN 2580 meetrapport, uitgevoerd door NENrappport.nl d.d. 29 november 2019 opgenomen als bijlage in de dataroom.

Huurgegevens
Het object wordt opgeleverd in de huidige, verhuurde staat. Huurder is Vishandel Schot. De huurprijs bedraagt € 7.000,- per maand excl. BTW. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn aan de zijde van de huurder van 6 maanden. De reden voor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is dat Vishandel Schot gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in Tholen. Een afschrift van de te ondertekenen huurovereenkomst met algemene bepalingen is opgenomen in de dataroom.

Waarborgsom/bankgarantie
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de voorwaarden en bepalingen voor vrijwillige online veiling van Slabbecoornweg 66 te Tholen, dient koper een waarborgsom te storten op de in artikel 8.1 van de voorwaarden en bepalingen voor vrijwillige online veiling van Slabbecoornweg 66 te Tholen bedoelde rekening / bankgarantie aan de notaris af te geven ten bedrage van tien procent van de koopsom en wel binnen drie dagen na gunning.

Betaling koopsom/kosten
Betaling van de koopsom en de overige in artikel 8 van de voorwaarden en bepalingen voor vrijwillige online veiling van Slabbecoornweg 66 te Tholen bedoelde kosten en lasten geschiedt per de dag van de juridische levering.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de eigendomsakte(n) die als bijlage is opgenomen in de dataroom.

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat het te verkopen registergoed tot de datum van eigendomsoverdracht wordt verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting/btw
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper omzetbelasting (BTW) en overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd. De genoemde huur is excl. BTW.

Milieu
Er is een verkennend bodemonderzoek, uitgevoerd door Wematech Bodem Adviseurs, van 16 december 2019 opgenomen in de dataroom. Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium PCB en minerale olie. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is niet verontreinigd. Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. De resultaten van het onderzoek vormen, met inachtname van bovenstaande, geen belemmering om tot eigendomsoverdracht over te gaan.

As is where is
Verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van de onroerende zaken. Koper en/of haar rechtsopvolgers zullen verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de verkoopinformatie en de rapporten van Bouwwinkel Zeeland Adviseurs & Architecten (d.d.12 december 2019) en Wematech Bodem Adviseurs (d.d. 16 december 2019) ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze rapporten komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Bijlagen
De bijlagen zijn beschikbaar via de dataroom op de website: www.synchrobedrijfshuisvesting.nl/login. De inloggegevens voor deze dataroom zijn op te vragen bij Synchro Bedrijfshuisvesting BV.

Algemeen
Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit document nauwkeurig is gecontroleerd, kan Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen verantwoordelijkheid nemen van enige geleden schade of verlies als gevolg van welke onjuiste gegevens dan ook weergegeven in dit document.

Streetview

Locatie

Contact opnemen