Portefeuille 6 wooncomplexen, Middelburg

Veiling

Details

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
direct

Bouw

Hoofdbestemming
Belegging
Bouwperiode
-1906

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
1.600 m²

Woonruimte

Woonruimte types
Appartement
Aantal wonen leegstand
2
Oppervlakte
1.254 m²
Portefeuille
Ja
Aantal huurders
22

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk

Omschrijving

Algemeen
De online verkoop vindt plaats op woensdag 12 mei 2021 vanaf 10.30 uur start de veiling, uitsluitend via de website van BOG Auctions: bog-auctions.com/nl/auction/lot/54126/16392803?pid=0, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Nysingh Notarissen als platformnotaris en ten ... lees meer

Algemeen
De online verkoop vindt plaats op woensdag 12 mei 2021 vanaf 10.30 uur start de veiling, uitsluitend via de website van BOG Auctions: bog-auctions.com/nl/auction/lot/54126/16392803?pid=0, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Nysingh Notarissen als platformnotaris en ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan De Zeeuwse Alliantie als projectnotaris.
De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden met internetbieden 2013 (AVVI2013) en de bijzondere veilingvoorwaarden.

De appartementencomplexen worden verkocht namens de woningcorporatie Stichting Woongoed Middelburg te Middelburg.

Belangrijke data
Woensdag 12 mei 2021 vanaf 10.30 uur; openbare veiling van de registergoederen.

Bezichtigen
Bezichtigen van de twee leeg staande appartementen kan op afspraak met Synchro Bedrijfshuisvesting BV, 088-796 24 76.

De te verkopen portefeuille omvat 27 grotendeels verhuurde wooneenheden verdeeld over 6 wooncomplexen gelegen op eigen grond. 2 wooneenheden staan momenteel leeg.
De wooneenheden liggen in het oude stadscentrum van Middelburg. Het is mogelijk een bieding te doen op het geheel dan wel op één van de 6 deelkavels. De kavels zijn:

Kavel I: Middelburg, Nieuwstraat 34 – 34A t/m 34D
Kavel II: Middelburg, Damplein 23A t/m 23G
Kavel III: Middelburg, Vlissingsestraat 13-15-17-17A
Kavel IV: Middelburg, Koestraat 1-3-3A
Kavel V: Middelburg, Koestraat 5 – 5A t/m 5C
Kavel VI: Middelburg, Koestraat 9 – 9A – 11-13
Kavel 7: kavel I tot en met VI.

Opleveringsniveau
De wooneenheden worden opgeleverd in de huidige, grotendeels verhuurde staat. Tevens worden alle wooneenheden opgeleverd “as is where is”. Elke wooneenheid staat aangegeven in het zogenaamde Vhe-bestand die als bijlage is opgenomen in de dataroom.

Nieuwstraat 34–34A t/m 34D (”De Willemstad”)
Het pand is traditioneel gebouwd en opgetrokken vanuit metselwerk gevels (spouwmuren) en heeft een zadeldak voorzien van pannen. Het pand heeft een lijstgevel en vloeren van beton. De kozijnen zijn van hout en voorzien van overwegend enkel glas. Het pand is niet monumentaal en is gebouwd in 1960. In het opstal bevinden zich een vijftal appartementen.

Damplein 23A t/m 23G
Het pand is opgebouwd uit massieve buitenwanden voorzien van een gepleisterde lijstgevel, een voordeuromlijsting met consoles en een gebogen deurkalf. Tevens heeft het pand een natuurstenen plint en stoep en schuin kelderluik. De begane grondvloer is van beton. De verdiepingsvloeren zijn van hout. De kozijnen zijn van hout en voorzien van enkel glas. Het pand is gebouwd in verschillende fases en bestaat uit een voorhuis, een trappenhuis, een linker achterhuis en een rechter achterhuis. Derhalve zijn er verschillende dakconstructies: lessenaarsdaken, schilddak en plat dak. Het gebouw is aangewezen door de Rijksoverheid als monument. Het oorspronkelijke bouwjaar van het pand is 1745. In het opstal bevinden zich een zevental appartementen.

Vlissingsestraat 13-15-17-17A
Dit object bestaat uit een tweetal panden. Het pand aan de Vlissingsestraat 13-15 is opgetrokken vanuit metselwerk gevels en heeft een schilddak bedekt met pannen. Het pand heeft een rechte gevel en een lijst met eenvoudige consoles. De voordeur is omlijst. De begane grondvloeren zijn deels van hout en deels van beton. De verdiepingsvloeren zijn van hout. De kozijnen zijn van hout voorzien van enkel glas. Het gebouw is aangewezen door de Rijksoverheid als monument.
Het pand aan de Vlissingsestraat 17-17A is eveneens opgetrokken vanuit metselwerk gevels en is voorzien van een gepleisterde lijstgevel met een kroonlijst van modillons en een tandlijstje. Het dak betreft een schilddak voorzien van pannen. De voordeur is omlijst en voorzien van gesneden consoles. De kozijnen zijn van hout voorzien van enkel glas. Het gebouw is aangewezen door de Rijksoverheid als monument. Het gehele object wordt gehuurd door een jeugdzorgspecialist. Op onderhavige locatie worden jongeren tussen de 18-23 jaar voorbereid om op zichzelf te gaan wonen. Het pand bestaat uit vier wooneenheden.

Koestraat 1-3-3A
Het pand is traditioneel gebouwd en opgetrokken vanuit metselwerk gevels voorzien van een gepleisterde langsgevel en heeft een schilddak voorzien van
pannen en deels een plat dak voorzien van bitumineuze dakbedekking. Er is een voordeuromlijsting met consoles. De vloeren zijn van hout. De kozijnen zijn van hout en voorzien van enkel glas. Het pand is door de Rijksoverheid als monument aangewezen en is gebouwd in 1860. In het opstal bevinden zich een drietal appartementen.

Koestraat 5 – 5A t/m 5C (“De Roode Osse”)
Het pand is traditioneel gebouwd en opgetrokken vanuit metselwerk gevels en heeft een schilddak bedekt met pannen en een plat dak dat als terras gebruikt wordt. Het pand heeft een rechte gevel en is voorzien van een gepleisterde plint, voordeuromlijsting, een kroonlijst met panelen en rijk besneden consoles. De vloeren zijn van hout en de kozijnen zijn van hout en voorzien van enkel glas. Het gebouw is aangewezen door de Rijksoverheid als monument en is gebouwd in 1750.
In het opstal bevinden zich een viertal appartementen.

Koestraat 9 – 9A – 11-13 (“’t Wapen van Emden”)
Het pand is traditioneel gebouwd en opgetrokken vanuit metselwerk gevels en heeft een schilddak bedekt met pannen. De plint aan de onderzijde van de gevel is gepleisterd en het pand is voorzien van een lijstgevel. De vloeren zijn van hout en de kozijnen zijn van hout en voorzien van enkel glas. Het gebouw is gebouwd in 1800/1989.
In het opstal bevinden zich een viertal appartementen. De appartementen beschikken over een eigen berging.

Bouwkundige inspecties zijn als bijlage opgenomen in de dataroom.

Huurgegevens
Het object wordt opgeleverd in de huidige, grotendeels verhuurde staat. Elke wooneenheid met de huuropbrengst per wooneenheid staat aangegeven in het zogenaamde Vhe-bestand. De genoemde WOZ-waarden in het Vhe-bestand dateren van 2019 (peiljaar 2018). De juiste WOZ-waarden staan hieronder genoemd. De huurovereenkomst en algemene voorwaarden betreft een eigen model van Stichting Woongoed te Middelburg. Twee voorbeelden van die gehanteerde modellen zijn opgenomen als bijlage in de dataroom.
De netto huurprijs van de verhuurde wooneenheden (25 stuks) bedraagt op jaarbasis
€ 142.719,12 (peiljaar 2020). Er staan 2 wooneenheden leeg (Koestraat 9A en Damplein 23F te Middelburg). De maximale huurprijs van de lege wooneenheden bedraagt op jaarbasis per 1 juli 2020 € 14.468,04 (peiljaar 2020).
Op peildatum 12 februari 2021 zijn er geen huurachterstanden geconstateerd.

Exploitatieverplichting
Koper is verplicht om de exploitatie van verhuur minimaal 7 jaar door te zetten na eigendomsoverdracht.

Grondstatus
Eigen grond.

Waarborgsom
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de AVVI2013, dient koper een waarborgsom aan de veilingnotaris te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom en wel uiterlijk drie (3) werkdagen na gunning.

Betaling koopsom/kosten
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1.b. van de AVVI2013 dienen de koopsom en de overige in artikel 10 van de AVVI2013 bedoelde kosten en lasten uiterlijk 3 weken na de gunning te worden voldaan.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de in de bijlage opgenomen eigendomsakte(n) en erfdienstbaarhedenonderzoek.

Overdrachtsbelasting/btw
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (8%) verschuldigd.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening. Algemene bodeminformatie is als bijlage opgenomen in de dataroom.

Asbest
Er zijn asbestonderzoeken uitgevoerd door Search Ingenieursbureau en/of SGS Nederland t.p.v. de objecten Nieuwstraat 34B, Damplein 23F, Koestraat 9, 9A, 11, en 13. Uit de resultaten van de uitgevoerde asbestonderzoeken bleek, dat er bij het merendeel van de appartementen geen asbesthoudende-/verdachte toepassingen zijn aangetroffen. De appartementen waar wel een kleine hoeveelheid asbest werd aangetroffen, zijn gesaneerd.

As is where is
Stichting Woongoed Middelburg geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van de objecten. Koper zal Stichting Woongoed te Middelburg dan ook vrijwaren in de koopovereenkomst en leveringsakte voor alle aanspraken die hij of derden ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat.

Bijzonderheden
Er is geen meetcertificaat aanwezig. De vierkante meters genoemd in de verkoopinformatie zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Bij het omschrijven van de opstallen in de verkoopinformatie is Synchro uitgegaan van informatie van derden. Synchro heeft zelf de opstallen niet kunnen schouwen m.u.v. de 2 leegstaande appartementen. Verkoper en verkopend makelaar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien enige omschrijving niet klopt met de feitelijke situatie.

Disclaimer
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Bijlagen
De bijlagen zijn beschikbaar voor inzage via de dataroom op de website van Synchro Bedrijfshuisvesting. Voordat toegang tot de dataroom kan worden gegeven dient de geïnteresseerde eerst een e-mail met haar contactgegevens naar Synchro Bedrijfshuisvesting BV te versturen (info@synchrobedrijfshuisvesting.nl). De makelaar en de verkoper zijn gerechtigd om toegang tot de dataroom te onthouden.

Locatie

Contact opnemen