Houtkade bedrijfskavel 7, Goes

verkocht

Details

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bouwgrond

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
15.798 m²

Bouwgrond

Bebouwingsmogelijkheid
Bedrijfsruimte
Procentueel
50
Bouwhoogte
600

Omschrijving

Te koop
Diverse bouwpercelen ten behoeve van bedrijvigheid gelegen binnen het plangebied “Goese Schans” (deelgebied Ketelhaven) direct nabij de binnenstad van Goes. De percelen zijn gelegen aan de openbare weg op de voormalige locatie van Van Riessen Houthandel. Sommige kavels liggen aan een ins... lees meer

Te koop
Diverse bouwpercelen ten behoeve van bedrijvigheid gelegen binnen het plangebied “Goese Schans” (deelgebied Ketelhaven) direct nabij de binnenstad van Goes. De percelen zijn gelegen aan de openbare weg op de voormalige locatie van Van Riessen Houthandel. Sommige kavels liggen aan een insteekhaven van het kanaal van Goes. Goes ligt precies in het midden van Zeeland en speelt door haar centrale ligging een belangrijke rol in de economie van Zeeland. Goes ligt op een kruispunt van wegen. Zowel de rijksweg A58 als de toegangswegen tot de Westerscheldetunnel en de Zeelandbrug lopen door de gemeente. De gemeente Goes heeft ongeveer 37.000 inwoners.

Bereikbaarheid en voorzieningen
De locatie is uitstekend bereikbaar per (vracht-)auto via de nabijgelegen rijksweg A-58 en de diverse provinciale wegen.

Kadastrale gegevens
De kavels worden voor rekening van verkoper nog kadastraal ingemeten.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan “Havengebied Goes 1e Herziening” heeft het onderhavige de bestemming “Gemengd-2”, artikel 3. Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-2”, artikel 2. Ook maakt het bestemmingsplan melding van een specifieke gebiedsaanduiding “geluidzone-industrie2”, artikel 2. Kavel 1 kent een specifieke functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijf -3”. Dit wil zeggen dat een zand- en grindhandel tot en met categorie 3.2. van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. Voor de overige kavels geldt dat bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 50%. De bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt maximaal 6.0 meter. Meer informatie is terug te vinden in het Beeldkwaliteitsplan Ketelhavengebied dat door de gemeenteraad van Goes is vastgesteld op 20 december 2018. Deze is opgenomen in de bijlagen van deze projectinformatie. Het bestemmingsplan is vastgesteld bij raadsbesluit op 3 mei 2018.

Grondstatus
Eigen grond.

Afmetingen kavels
Kavel 3: 2.235 m² (circa 59.79 meter diep en circa 37.35 meter breed)
Kavel 6: 4.039 m² (circa 64.11 diep en circa 59.45 / 66.85 meter breed)
Kavel 7: 6.172 m² (circa 46.50 / 51.40 meter diep en circa 128.80 meter breed)
Kavel 8: 3.352 m² * (circa 60.48 meter diep en circa 55.60 breed).

* Kavel 8 omvat tevens de verhuurde kantoorruimte aan de Houtkade 22 en in gebruik bij WeerWerk BV.

De kavels 7 en 8 zijn aan het water gelegen.

Na verificatie door het kadaster worden meer-/minder m² verrekend tegen resp. € 118,32 per m² t.a.v. kavels 3 en 6 en € 135,66 per m² t.a.v. kavels 7 en 8. Bij afwijkingen kleiner dan 20 m² vindt geen verrekening op de koopsom plaats.

Voor de ligging van de kavels binnen het plangebied wordt verwezen naar de in de bijlagen opgenomen locatietekening.

Koopsommen 2021
€ 118,32 per m² k.k. exclusief BTW ten aanzien van kavels 3 en 6.
€ 135,66 per m² k.k. exclusief BTW ten aanzien van kavels 7 en 8.

Aangezien er sprake is van een verplichte BTW levering is koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koopsom wordt verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
Koster koper omvat de kosten van het Kadaster, de notaris en eventuele financieringskosten.

Notaris
De koper heeft een vrije notariskeuze.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een tussenrekening van de begeleidend notaris.

Oplevering
In overleg.

Eigendomsoverdracht
Het uitgangspunt is dat de akte van levering uiterlijk binnen 3 maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst wordt verleden bij de notaris.

Bijzonderheden
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Verkoper behoudt zich het recht voor erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen op te nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van het plangebied en/of direct daaraan gerelateerde zaken, dan wel opgelegd worden door de gemeente, brandweer, waterschap en/of andere overheden of instanties.

Uitgangspunt is dat de grond bij verkoop niet zodanig verontreinigd is dat dit een belemmering vormt voor de afgifte van een Omgevingsvergunning voor een te realiseren bedrijfsruimte.

Het deelgebied Ketelhaven heeft een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-2”. Voor het gebied is een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen door Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed! uitgevoerd. Het concept rapport van 5 februari 2019 is op aanvraag beschikbaar. Afhankelijk van de situatie en de voorgenomen bouwactiviteiten kan een nader archeologisch onderzoek door een voor rekening van koper noodzakelijk zijn.

Het deelgebied Ketelhaven is door en voor rekening van verkoper voldoende onderzocht naar explosieven. Het complete gebied is als onverdacht aangemerkt. Op aanvraag is het aanvullend historisch vooronderzoek en projectgebonden risicoanalyse Conventionele Explosieven, kenmerk RAP018080, datum 21/06/2018 van Adviesbureau Expload beschikbaar.

Kavels 6, 7 en 8 zijn door en voor rekening van verkoper onderzocht t.a.v. de bodem-/grondwatergesteldheid. Dit betreft rapport ‘Eindrapport verkennend bodemonderzoek Houtkade 22 te Goes (O9 t/m O13, O16) van SMA ref.nr. 231700046 d.d. 22-05-2017, waarin geconcludeerd wordt dat het verkochte geschikt is voor het beoogd gebruik. Voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan om een aanvullend onderzoek gevraagd worden.
Kavels 6, 7 en 8 zijn door en voor rekening van verkoper onderzocht t.a.v. asbest in de bodem. Dit betreft rapport ‘Verkennend en nader asbestonderzoek Houtkade 22 te Goes’ van Antea group ref. nr. 0412953.60 definitief versie 00 d.d. 13 augustus 2018. Deze kavels zijn niet verdacht t.a.v. het voorkomen van asbest in de grond.

De informatie die is vermeld, heeft als bedoeling op de koper zo goed mogelijk te informeren tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper een onderzoek plicht.

De koper dient een gescheiden rioleringsstelsel op eigen terrein te maken. Indien de koper toegestane verontreinigde stoffen wenst te lozen dan dient de koper voorzieningen daarvoor te treffen voordat er lozing via DWA (vuilwater) kan plaatsvinden. Daarnaast moet deze activiteit passen binnen de Omgevingsvergunning.

Het HWA (hemelwater) dient op eigen terrein te worden opgevangen en koper dient hiervoor een aanvraag bij de gemeente in te dienen.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de nutsaansluitingen zoals elektra, gas en water. Dit begint met het aanvragen van de noodzakelijke bouwstroom en bouwwater. Wij adviseren de koper de bouwaansluitingen gelijktijdig met de Omgevingsvergunning aan te vragen.

Voor het verkrijgen van een inrit op de bestaande of nieuw aan te leggen openbare weg dient de koper een vergunning aan te vragen bij de gemeente Goes. Het is gebruikelijk dat dit onderdeel uitmaakt van de Omgevingsvergunning waarin ook de nieuwe bebouwing wordt geregeld. In de Omgevingsvergunning wordt dan de situering van de inrit vastgelegd.

Initiatiefnemers van bouwplannen dienen zelf een gericht en specifiek sonderingsonderzoek uit te laten voeren naar de draagkracht van de bodem. Dit onderzoek is nodig voor de constructeur om de juiste fundatie van de bebouwing te bepalen.

Het bestemmingsplan voorziet tevens in het bouwen van één bedrijfswoning per bedrijf. De inhoud van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m3. Indien koper binnen 5 jaar na eigendomsoverdracht een bedrijfswoning bouwt geldt er een toeslag op de koopsom van € 75.000,-.

Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “bedrijfskavels project Ketelhaven” te Goes. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijlagen:
1. Locatietekening met situering bedrijfskavels Houtkade.
2. Beeldkwaliteitsplan Ketelhavengebied d.d. 26-10-2018.
3. Kavelpaspoort januari 2019.

Streetview

Locatie

Contact opnemen