Geerepassage 1, Middelburg

Veiling

Details

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
direct

Bouw

Hoofdbestemming
Belegging
Bouwperiode
1981-1990

Winkelruimte

Oppervlakte
3.013 m²
Portefeuille
Ja
Aantal huurders
12

Buitenruimte

Ligging
Winkelgebied stadscentrum

Omschrijving

Algemeen
De online vrijwillige verkoop vindt plaats op woensdag 10 november 2021 vanaf 13.00 uur start de veiling, uitsluitend via de website van BOG Auctions: https://www.bva-auctions.com/nl/auction/lot/56673/17101538?pid=0 ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Nysingh Notarissen... lees meer

Algemeen
De online vrijwillige verkoop vindt plaats op woensdag 10 november 2021 vanaf 13.00 uur start de veiling, uitsluitend via de website van BOG Auctions: https://www.bva-auctions.com/nl/auction/lot/56673/17101538?pid=0 ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Nysingh Notarissen als platformnotaris en ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan De Zeeuwse Alliantie als projectnotaris.
De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden met internetbieden 2013 (AVVI2013) en de bijzondere veilingvoorwaarden.

De registergoederen worden verkocht namens Vastgoedmaatschappij Verbeek BV te Vlissingen.

Belangrijke data
Woensdag 10 november 2021 vanaf 13.00 uur; openbare veiling van de registergoederen.

Vanaf 13 september 2021 tot en met de dag voor de veiling (9 november 2021, 17.00 uur) is het mogelijk onvoorwaardelijke en onherroepelijke onderhandse biedingen (via vastgesteld biedformulier en na registratie bij BOG Auctions) bij de notaris uit te brengen op de afzonderlijke objecten of de combinatie van het geheel. Bij de veiling is het enkel mogelijk een bieding te doen op het geheel. De te verkopen kavel bij de veiling is:

Kavel: Middelburg, Geerepassage 1,3,5,6,7,8,10,12 en 14, Lange Geere 5 en 7 alsook de Lange Geere 149 Goes, Stationsplein 9.

Bezichtigen
Bezichtigen van de registergoederen kan op afspraak met Synchro Bedrijfshuisvesting BV, 088-796 24 76.

De te verkopen registergoederen (appartementsrechten) omvatten een kleinschalig winkelcentrum genaamd de Geerepassage en een daarnaast gelegen winkelruimte te Middelburg alsmede een kantoorruimte op de 1e verdieping van het zogenaamde stationsgebouw te Goes.
De registergoederen zijn sinds de stichting tot op heden in bezit geweest bij dezelfde eigenaar.

Opleveringsniveau
De registergoederen worden opgeleverd in de huidige, grotendeels verhuurde staat. Tevens worden alle registergoederen opgeleverd “as is where is”. Elke huurder inclusief de leegstand per adres en de actuele huurprijs wordt aangegeven in het zogenaamde verhuureenhedenbestand (Vhe-bestand). Het Vhe-bestand is als bijlage opgenomen in de dataroom.

Geerepassage 1,3,5,6,7,8,10,12 en 14, Lange Geere 5 en 7 alsook de Lange Geere 149 te Middelburg
De winkelruimten (bouwjaar 1988) liggen allen op de begane grond van een winkel- /woonappartementencomplex gerealiseerd in meerdere bouwlagen. Onder het appartementencomplex van de opstal Lange Geere 149 bevindt zich tevens een openbare parkeergarage voor betaald parkeren. De bouwlagen boven de winkelruimten betreffen allen woonappartementen.

De winkels gelegen in het winkelcentrum Geerepassage zijn allen verhuurd met uitzondering van Geerepassage 10. Deze is tijdelijk verhuurd tot 1 november 2021 en wordt derhalve te huur aangeboden. De huurder van de Geerepassage 3 heeft zijn huurcontract schriftelijk opgezegd echter dit is buiten de geldende opzegtermijn geschied. Verhuurder is thans in overleg met deze huurder omtrent de huurbeëindiging. Nadere informatie hieromtrent is opgenomen in de dataroom.

De Lange Geere / Geerepassage fungeert als drukke voetgangerszone tussen het winkelcentrum TREF (met onder andere Albert Heijn en openbare parkeergarage) en de binnenstad van Middelburg. In de directe omgeving is een grote variatie aan winkelbedrijven aanwezig van grootwinkelbedrijven tot lokale ondernemers. In 2019/2020/2021 is het winkelcentrum TREF (circa 5.000 m²) aan de Pottenbakkerssingel te Middelburg volledig gerenoveerd. Ook wordt er in de directe omgeving gewoond en is er een medisch centrum aanwezig als ook diverse horecazaken.

Stationsplein 9 te Goes
De opstal uit 1981 is vanuit een betonconstructie opgebouwd met metselwerk gevels en betonnen vloeren welke worden gedragen door betonnen kolommen en een betonnen plat dak voorzien van bitumineuze dakbedekking. De 1e verdieping is bereikbaar via de centrale entree van het NS station waarna een gemeenschappelijke receptieruimte met lift volgt naar het gemeenschappelijke trappenhuis. De eerste verdieping is ingedeeld in diverse kantoorcompartimenten.

In de directe omgeving van het object bevinden zich onder meer een groot kantoorverzamelgebouw (De Koploper), een hotel (Hotel Terminus), woningen en diverse kantoorpanden. Recentelijk is bijna heel het gebied rondom het station in Goes op de schop gegaan behalve het Stationsplein aan de noordzijde. De gemeente Goes wilt hierin verandering brengen en zorgen dat het Stationsplein een visitekaartje voor de stad wordt.

Samen met de provincie Zeeland, de NS en ProRail wilt de gemeente het gebied een upgrading geven waarbij slimme mobiliteit een belangrijke rol zal gaan spelen.

De bouwkundige inspectie is recentelijk uitgevoerd door BWZ Adviseurs en Architecten te Middelburg. Deze bouwkundige inspectie is als bijlage opgenomen in de dataroom.

Huurgegevens
Het object wordt opgeleverd in de huidige, grotendeels verhuurde staat. Elke huurder met de huuropbrengst per adres staat aangegeven in het zogenaamde Vhe-bestand. De toegepaste huurovereenkomsten en algemene voorwaarden betreffen allen zogenaamde ROZ huurovereenkomsten. De huurovereenkomsten zijn opgenomen als bijlage in de dataroom.
Op peildatum 31 augustus 2021 zijn er geen huurachterstanden geconstateerd.

Type eigendom Middelburg
Appartementsrechten.

Type eigendom Goes
Recht van opstal voor een periode van 99 jaar, ingaande 1 mei 1981 en eindigende op 30 april 2080. De opstaller (de verkoper) heeft het zakelijk recht gesplitst in appartementsrechten. De grondeigenaar is N.V. Nederlandse Spoorwegen.

Waarborgsom
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de AVVI2013, dient koper een waarborgsom aan de veilingnotaris te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom en wel uiterlijk drie (3) werkdagen na gunning.

Betaling koopsom/kosten
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1.b. van de AVVI2013 dienen de koopsom en de overige in artikel 10 van de AVVI2013 bedoelde kosten en lasten uiterlijk 3 weken na de gunning te worden voldaan.

WOZ 2021 Middelburg (peiljaar 2020)
€ 2.180.000,-

WOZ 2021 Goes (peiljaar 2020)
€ 640.000,-.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de in de bijlage opgenomen eigendomsakte(n).

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat de te verkopen registergoederen tot de datum van eigendomsoverdracht worden verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting/btw
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (8%) verschuldigd.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening. Algemene bodeminformatie is als bijlage opgenomen in de dataroom.

Asbest
Er zijn geen asbestonderzoeken uitgevoerd. Koper verklaart ermee bekend te zijn dat ten tijde van de bouw c.q. renovatie van het verkochte het normaal was asbest c.q. asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken. Het is verkoper niet bekend dat in het verkochte meer asbesthoudende materialen verwerkt zijn dan algemeen gebruikelijk was ten tijde van de bouw c.q. renovatie van het verkochte. Verkoper is jegens koper niet aansprakelijk terzake van de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in het gekochte.

As is where is
Verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van de objecten. Koper zal verkoper dan ook vrijwaren in de koopovereenkomst en leveringsakte voor alle aanspraken die hij of derden ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat.

Bijzonderheden
Er zijn geen meetcertificaten aanwezig. De vierkante meters (m²) genoemd in de verkoopinformatie zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Bij het omschrijven van de opstallen in de verkoopinformatie is Synchro uitgegaan van informatie van derden. Verkoper en verkopend makelaar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien enige omschrijving niet klopt met de feitelijke situatie.

Verkoper attendeert koper uitdrukkelijk op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van, c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest wanneer hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor rekening en risico van koper komen.

Koper verklaart dat hij zelfstandig onderzoek heeft gedaan c.q. heeft kunnen doen naar alle relevante zaken die normaliter tot de onderzoek plicht van koper behoren.

De koper dient de lopende makelaarsopdracht(-en) aan Synchro Bedrijfshuisvesting t.a.v. de verhuur in ongewijzigde vorm voort te zetten. De desbetreffende makelaarsopdracht(-en) zijn opgenomen in de dataroom.

Disclaimer
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
Nadere inlichtingen over de procedure en voorwaarden worden verstrekt via BOG Auctions.

Bijlagen
De bijlagen zijn beschikbaar voor inzage via de dataroom op de website: www.synchrobedrijfshuisvesting.nl/login. Voordat toegang tot de dataroom kan worden gegeven dient de geïnteresseerde eerst een e-mail met haar contactgegevens naar Synchro Bedrijfshuisvesting BV te versturen (info@synchrobedrijfshuisvesting.nl) en vervolgens mogelijk een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. De makelaar en de verkoper zijn zonder opgave gerechtigd om toegang tot de dataroom te onthouden.

Contact opnemen