Oranjestraat 2 4, 6, 8, Vlissingen

Veiling prijs op aanvraag

Details

Overdracht

Vraagprijs
prijs op aanvraag
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Maatschappelijk vastgoed
Bouwjaar
1850

Culturele instelling

Oppervlakte
1.802 m²
Woonruimte
1

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk

Omschrijving

Algemeen
De online verkoop vindt plaats op 6 maart 2018. Vanaf 10.30 uur start de veiling, uitsluitend via de website: https://www.bog-auctions.com/auction/lot/4687/9570 ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Nysingh Notarissen als platformnotaris en ten overstaan van één van de ... lees meer

Algemeen
De online verkoop vindt plaats op 6 maart 2018. Vanaf 10.30 uur start de veiling, uitsluitend via de website: https://www.bog-auctions.com/auction/lot/4687/9570 ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Nysingh Notarissen als platformnotaris en ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan De Zeeuwse Alliantie als projectnotaris.
De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden met internetbieden 2013 (AVVI2013) en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke zijn gepubliceerd op www.bog-auctions.com en zijn op te vragen bij mevrouw mr. H.E. Visser van De Zeeuwse Alliantie Notarissen per e-mail: visser@dezeeuwsealliantie.nl.

Voor zover niet strijdig met voornoemde Algemene Voorwaarden met internetbieden 2013 en de bijzondere veilingvoorwaarden zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van De Zeeuwse Alliantie Notarissen en van Synchro Bedrijfshuisvesting BV.

Dit object wordt verkocht namens l’escaut woonservice.

Belangrijke data
6 maart 2018, 10.30 uur; openbare vrijwillige online veiling van het registergoed.

Bezichtigen
Bezichtigen kan op afspraak met Synchro Bedrijfshuisvesting BV, 088-796 24 76.

Het te verkopen registergoed betreft een voormalige kazerne uit 1849 en bestaat deels uit 4 bouwlagen. Dit gebouw is gelegen op eigen grond in het centrum van Vlissingen. Van oorsprong heeft het gebouw de functie militair verblijfsgebouw, heden is het deels verhuurd aan kunstenaars en particulieren. Eind jaren ’90 is het gebouw grondig gerenoveerd en werd het grotendeels gebruikt als kunstcentrum (theater, expositieruimtes, kunstuitleen Vlissingen, kantoorruimten, 8 ateliers en 8 woonappartementen).

Opleveringsniveau
De onroerende zaken worden opgeleverd in de huidige staat; “as is where is”.

Het gebouw is opgebouwd uit massieve buitenwanden, voorzien van stucwerk. De daken zijn deels hellend en deels plat en zijn voorzien van bitumineuze dakbedekking op houten dakbeschot/dakbalken. De vloeren zijn van beton en van hout. De kozijnen zijn van hout met enkel glas. Het gebouw is aangewezen door de Rijksoverheid als monument en bestaat deels uit 4 bouwlagen. De begane grond is ingericht als theater-/expositieruimte.

De 1e verdieping dient t.b.v. kantoorruimten/ studio’s en woonunits. Op de 2e verdieping zijn woonunits gelegen en de 3e verdieping is ingericht als kantoorruimte.
Volgens de NEN2580 meting uitgevoerd door Nikkels Vastgoed Advies d.d. 2-2-2017 is het verhuurbare oppervlakte (VVO) 1.802 m².
De bouwkundige keuring (uitgevoerd op 8-2-2017) door Wooninspectie Zeeland is in de bijlage VII opgenomen. De CV ketels dateren uit 1999, 2009 en 2012. De brandmeldcentrale is geïnstalleerd in 2013.

Samenstelling object
Begane grond 726 m² VVO
Eerste verdieping 744 m² VVO
Tweede verdieping 167 m² VVO
Derde verdieping 165 m² VVO
------------------- +
Totaal 1.802 m² VVO

Bouwjaar
Circa 1850.

Kadastraal bekend
Gemeente Vlissingen
Sectie: E
Nummer: 3757
Appartementsindex: A1 en A2
Voornoemd kadastraal perceel is ontstaan uit Vlissingen, E 3747, grootte 8 a 40 ca (840 m²).

Grondstatus
Eigen grond.

VVE
Vereniging van Eigenaars Willem III kazerne is opgericht op 4 mei 2001. Deze vereniging is niet actief en dient nog te worden ingeschreven in het handelsregister. l ‘escaut is nog niet door het ministerie aangesproken op de niet-inschrijving. De koper kan ook kiezen om de splitsing in appartementsrechten op te heffen.

Bestemming
Volgens de beheersverordering ‘’Middengebied”, vastgesteld door de Gemeenteraad op 1 december 2016, heeft het onderhavige de bestemming ‘’Cultuur en ontspanning’’ en “Wonen”. Onder cultuur en ontspanning wordt verstaan voorzieningen en instellingen, al dan niet bedrijfsmatig, gericht op kunst, cultuur, beschaving, ontspanning en vermaak, niet zijnde seksinrichtingen. Tevens is ondergeschikte detailhandel en ondersteunende horeca als ondergeschikte nevenactiviteit bij die voorzieningen toegestaan.

Mogelijke toekomstig gebruiksdoel/ bestemming is:
- Woonfunctie;
- Verblijfsfunctie;
- Maatschappelijke functie;
- Cultuurfunctie.

Huurgegevens

Begane grond
Oranjestraat 2 leeg

Oranjestraat 2A leeg

Oranjestraat 4 (kantoor) leeg

1e verdieping
8 kantoorruimten/studio’s Oranjestraat 4A1 t/m 4A8:

Oranjestraat A1 leeg

Oranjestraat A2 leeg

Oranjestraat 4A3 leeg

Bruto huur € 315,96
Netto huur € 262,30

Oranjestraat 4A4 leeg

Oranjestraat 4A5 leeg

Oranjestraat 4A6 leeg

Oranjestraat 4A7 verhuurd
Bruto huur €281,75
Netto huur € 226,01

Oranjestraat 4A8 verhuurd
Bruto huur € 381,50
Netto huur € 322,84

4 woonunits :

Oranjestraat 6 verhuurd
Bruto huur € 346,45
Netto huur € 248,19

Oranjestraat 6a verhuurd
Bruto huur € 365,94
Netto huur € 267,68

Oranjestraat 6b verhuurd
Bruto huur € 361,06
Netto huur € 262,80

Oranjestraat 6c verhuurd
Bruto huur € 361,06
Netto huur € 262,80

2e verdieping
4 woonunits:

Oranjestraat 8 verhuurd
Bruto huur € 429,42
Netto huur € 318,02

Oranjestraat 8a verhuurd
Bruto huur € 415,44
Netto huur € 314,94

Oranjestraat 8b verhuurd
Bruto huur € 419,46
Netto huur € 321,20

Oranjestraat 8c verhuurd
Bruto huur € 397,01
Netto huur € 308,75

3e verdieping
Oranjestraat 4 (leeg)

Een aantal huurders heeft huurachterstanden. De huurachterstanden tot datum eigendomsoverdracht zijn voor rekening en risico van verkoper.

Waarborgsom
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de AVVI2013, dient koper een waarborgsom aan de veilingnotaris te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom en wel uiterlijk drie (3) werkdagen na gunning.

Betaling koopsom/kosten
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1.b. van de AVVI2013 dienen de koopsom en de overige in artikel 10 van de AVVI2013 bedoelde kosten en lasten uiterlijk 3 weken na de gunning te worden voldaan.

WOZ waarde
De WOZ-waarde is € 599.999,- (WOZ waarde peildatum 1 januari 2016).

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de akte van koop en levering.

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat het te verkopen registergoed tot de datum van eigendomsoverdracht worden verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting/btw
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (2% of 6%) verschuldigd.

Milieu
Het asbestonderzoek is uitgevoerd door RPS d.d 2 juni 2017(bijlage IV).
Uit de resultaten van het uitgevoerde asbestonderzoek bleek, dat er geen bronnen zijn aangetroffen met een verhoogd blootstellingsrisico aan asbest. In de technische ruimte op de 3e verdieping is een asbesthoudende bron (1 stuks plaatmateriaal) aangetroffen. In de huidige situatie en bij normaal gebruik vormt deze bron geen direct risico.
Er is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd door Antea Group d.d. 25 april 2017. In de separate grondmonster van de boven- en ondergrond langs de oostkant van de locatie, welke gebruikt wordt als groenvoorziening/(moes)tuin), zijn sterke verontreinigingen met zware metalen aangetoond. In de separate grondmonsters aan de zuid- en westzijde zijn maximaal matige verontreinigingen met zware metalen gemeten. De sterke verontreiniging beperkt zich dus tot de oostzijde van de locatie. Deze sterke verontreinigingen zijn tijdens een eerder uitgevoerd verkennend onderzoek op dit oostelijk aangrenzend perceel eveneens aangetoond. Verder onderzoek is niet meer noodzakelijk. Of op het te verkopen perceel ook daadwerkelijk sprake is van een sterke verontreiniging kan niet eenduidig worden vastgesteld omdat hiervoor dan inpandig boringen hadden moeten worden geplaatst. Wat kan worden vastgesteld is dat de boven- en ondergrond rondom het te verkopen perceel licht tot sterk verontreinigd is met zware metalen. Gezien de diepte van het verontreinigde traject en gemiddelde bodemkwaliteitsklasse op basis van de bodemkwaliteitskaart is de verwachting dat ook de bodem onder de bebouwing licht tot sterk verontreinigd zal zijn.
Op 13 december 2016 is er een inspectie uitgevoerd door Traas Building Care. Alle in 2011 herstelde delen tonen geen gebreken en zijn nog steeds 100% in orde. Er zijn geen sporen van zwam, schimmel of rottende delen geconstateerd. Er zijn geen sporen van overmatig vocht geconstateerd. De kruipruimte isolatie is op alle plaatsen nog netjes verdeeld en vertoond geen gebreken. De bodem onder de kruipruimte isolatie voelt klammig aan, dus in orde. Op diverse plaatsen is er verse houtwormaantasting geconstateerd. Alle houten delen zijn daarom op 11 mei 2017 door Traas Building Care geconserveerd om verdere aantasting te voorkomen.

As is where is
l’escaut woonservice geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal de l’escaut woonservice te Vlissingen dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken die hij of derden ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat.

Bijzonderheden
Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit document nauwkeurig is gecontroleerd, kan Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen verantwoordelijkheid nemen van enige geleden schade of verlies als gevolg van welke onjuiste gegevens dan ook weergegeven in dit document.

De bijlagen zijn terug te vinden in de dataroom van de website: www.synchrobedrijfshuisvesting.nl/dataroom. De codes voor deze dataroom zijn op te vragen bij Synchro Bedrijfshuisvesting.

Brochures

Streetview

Locatie

Contact opnemen

Deel via social media