Havenplein 8-10, Zierikzee

verkocht

Details

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Winkelruimte
Bouwperiode
-1906

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
450 m²

Winkelruimte

Publieksgerichte dienstverlening
Ja
Detailhandel
Ja
Oppervlakte
667m²
In units vanaf
667m²
Verkoopvloer oppervlakte
275m²
Verdiepingen
1
Frontbreedte
917
Welstandsklasse type
A1

Buitenruimte

Ligging
Winkelgebied stadscentrum

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Algemeen
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan een monumentaal woon-/winkelpand aan het Havenplein 8-10 te Zierikzee. Het pand is gelegen op een absolute A1- locatie in de binnenstad van Zierikzee. Het pand was tot voor kort verhuurd aan de Marskramer.

Het totale vloe... lees meer

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Algemeen
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan een monumentaal woon-/winkelpand aan het Havenplein 8-10 te Zierikzee. Het pand is gelegen op een absolute A1- locatie in de binnenstad van Zierikzee. Het pand was tot voor kort verhuurd aan de Marskramer.

Het totale vloeroppervlakte van het pand bedraagt ca. 667 m² VVO.
De begane grond is momenteel ingedeeld als winkel-/opslagruimte, de tweede verdieping en derde verdieping dienen als opslag-/kantoorruimte. Het pand beschikt over een stadstuin. Het pand heeft de bestemming Centrum waardoor er veel gebruiksmogelijkheden zijn. Het verbouwen van de tweede en derde verdieping tot woning behoort tot de mogelijkheden.

Bereikbaarheid
Het pand is gelegen op een goed bereikbare locatie in het levendige stadscentrum van de karakteristieke monumentale stad Zierikzee. Zierikzee is goed bereikbaar via de N-59 en N-57 waardoor eenvoudig de regio Goeree Overflakkee/ Rijnmondgebied en de Zeeuwse eilanden Zuid-Beveland en Walcheren bereikbaar zijn.

Opleveringsniveau
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat; “as is where is”.

De originele buitenwanden zijn opgebouwd uit massieve wanden (metselwerk) en voorzien van een stuclaag aan de voorgevel en deels bij de achtergevels. De daken zijn deels hellend en voorzien van Oud Hollandse dakpannen en verbeterde holle pannen op houten dakbeschot/dakbalken en deels plat en voorzien van kunststof (pvc) en bitumineuze dakbedekking op houten dakbeschot/dakbalken. De begane grond vloer is een (ongeïsoleerde) betonnen vloer met opvulelementen en de verdiepingsvloeren zijn van hout. Het aanbouwgedeelte bestaat vermoedelijk uit een betonvloer op zand. De kozijnen zijn van hout en voorzien van enkel glas. De Nefit cv-ketel dateert uit 2008. Het gebouw is aangewezen door de Rijksoverheid als monument.

De bouwkundige keuring is uitgevoerd op 7 december 2017 door Wooninspectie Zeeland.

Samenstelling object
Begane grond ca. 302 m² VVO
Eerste verdieping ca. 197 m² VVO
Tweede verdieping ca. 168 m² VVO
------------------- +
Totaal ca. 667 m² VVO

Bouwjaar
1920 en daarna diverse malen gerenoveerd/verbouwd.

Kadastraal bekend
Gemeente: Zierikzee
Sectie: L
Nummer: 1838
Grootte: 4 a en 50 ca (450 m²).

Grondstatus
Eigen grond.

Bestemming
Het object ligt in het bestemmingsplan ‘Bebouwde kom Zierikzee’. Hierin heeft het object de bestemming ‘Centrum’. Voor de mogelijkheden omtrent het gebruik wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 5 van de bestemmingsplanvoorschriften.

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de Raad van de gemeente Schouwen-Duiveland bij besluit van 29 januari 2009.

Bezichtigen
Bezichtigen kan op afspraak met Synchro Bedrijfshuisvesting BV, 088-796 24 76.

Dataroom
Voor belangstellenden zijn relevante documenten beschikbaar via onze dataroom. De inloggegevens kunt u opvragen via ons kantoor.

Begeleidend notaris
Andriessen Zonnevylle Notarissen
Contactpersoon: mevrouw mr. S. Andriessen.
Telefoonnummer: 0111-415051
E-mail: andriessen@andriessenzonnevylle.nl.

Inschrijving
Biedingen conform het door de notaris opgestelde inschrijvingsformulier dienen te zijn ontvangen ten kantore van de notaris uiterlijk op 15 juni 2018, 10.00 uur. Het recht van beraad loopt tot uiterlijk 17 september 2018. Na eventuele gunning staat de eigendomsoverdracht uiterlijk binnen 6 weken geagendeerd.

Waarborgsom/bankgarantie
De bieder dient op eerste verzoek van de verkoper een waarborgsom/bankgarantie aan de notaris te storten/af te geven gelijk aan 10% van het door hem uitgebrachte bod.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde is € 477.000,- (WOZ-waarde peildatum 1 januari 2016).

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de akte van koop en levering welke als bijlage is opgenomen in de dataroom.

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat het pand tot de datum van eigendomsoverdracht worden verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting/btw
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd.

Milieu
Het asbestonderzoek is uitgevoerd op 21 december 2017 door SGS Search Ingenieursbureau BV. De conclusie van dit onderzoek is dat er visueel waarneembare asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen en dat deze toepassingen gesaneerd dienen te worden. Het betreft plaatmateriaal in de cv-ruimte op de tweede etage. Het materiaal is licht beschadigd. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. Verder is er visueel waarneembare asbesthoudende toepassingen aangetroffen in een pijp op de zolder op de tweede etage. Het materiaal is niet beschadigd en op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Er is een verkennend bodemonderzoek van 1 maart 2018 door Antea Group. Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd.
In de bovengrond worden een sterk verhoogd gehalte aan lood, matig verhoogd gehalte aan zink en licht verhoogde gehalten aan koper, kwik en PAK aangetoond. In de ondergrond worden een sterk verhoogd gehalte aan lood, matig verhoogd gehalte aan koper en licht verhoogde gehalten aan zink en kwik gemeten.

In het zwak- en baksteenhoudende zand is geen asbest aangetroffen. Opgemerkt wordt dat er in de diepere ondergrond een sterk puinhoudende laag aanwezig is, welke niet doorboord kon worden. Binnen de historische kern van Zierikzee worden vaker dergelijke puinhoudende lagen in de ondergrond aangetroffen. Deze puinlaag betreft vermoedelijk een laag historisch puin en wordt als onverdacht ten aanzien van asbest beschouwd. Van deze laag is geen monster geanalyseerd op asbest.

Het grondwater bevat een licht verhoogde concentratie aan barium.

Binnen de gehele onderzoekslocatie wordt een sterke verontreiniging met lood in de boven- en ondergrond (tot minimaal 1,3 m –mv) aangetoond. De sterke verontreiniging met lood is tijdens onderhavig onderzoek niet afgeperkt daar het onderzoek zich enkel richt op de tuin van Havenplein 8. Vermoedelijk is deze verontreiniging tevens aanwezig buiten het perceel van Havenplein 8. Op verzoek van de opdrachtgever zijn geen inpandige boringen geplaatst waardoor geen uitspraak kan worden gedaan over de verontreinigingssituatie onder het pand. Gezien de ligging van de locatie binnen de historische kern van Zierikzee is sprake van een historisch geval van bodemverontreiniging, welke is ontstaan vóór 1987.

De onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet bodembescherming formeel aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek, omdat de gehalten aan lood de betreffende interventiewaarde overschrijden. Verontreinigingen vóór 1987, daarvoor stelt de overheid vast of sprake is van een ernstige verontreiniging die spoedig moet worden gesaneerd. Verontreinigingen die vanaf 1 januari 1987 zijn ontstaan, moeten worden opgeruimd conform de zorgplicht. Hierin wordt bepaald dat een ieder verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd om aantasting van de bodem te voorkomen, danwel de bodem te saneren en de gevolgen van verontreiniging te beperken of zo veel mogelijk ongedaan te maken.
Formeel dienen de grondmonsters van de boringen separaat te worden onderzocht en het rapport te worden doorgezet aan het RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zeeland, zijnde het toezichthoudende overheidsorgaan in de Provincie Zeeland). Echter gezien de geringe omvang van de onderzoekslocatie en de ligging binnen de historische kern van Zierikzee met plaatselijk sterk verhoogde gehalten aan lood wordt dit volgens Antea Group niet zinvol geacht.

As is where is
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het object. Koper zal verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken die hij of derden ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat.

Bijzonderheden
Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit document nauwkeurig is gecontroleerd, kan Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen verantwoordelijkheid nemen van enige geleden schade of verlies als gevolg van welke onjuiste gegevens dan ook weergegeven in dit document.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop bij inschrijving van “Havenplein 8-10" te Zierikzee. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijlagen
1. eigendomsdomsakte
2. kadastrale gegevens
3. tekeningen
3. bestemmingsplangegevens
4. asbestonderzoek d.d. 21-12-2017
5. verkennend bodemonderzoek d.d. 1-3-2018
6. bouwkundige keuring d.d. 7-12-2017
7. monumentenregister
8. zakelijke lasten
9. koopovereenkomst
10. proces-verbaal openbare inschrijving
11. inschrijfbiljet
12. bijzondere voorwaarden
13. algemene voorwaarden Andriessen Zonnevylle Notarissen
14. algemene voorwaarden Synchro Bedrijfshuisvesting BV.

Brochures

Locatie

Contact opnemen

Deel via social media